Videos - ASL - LSF - DGS - ...

Tuesday, October 9, 2007

Focus-5 TV Schweizerische Gebärdensprach Web-TV - DSGS

http://www.focus-5.tv/

Web TV in Schweizerischer Gebärdensprache (DSGS)

No comments: